10 Taller Woman In The World

1. Yao Defen dari China 7kaki 9inci


2.WWE wrestler Lindsay Hayward 6kaki 9inci

3.Svetlana Pankratova dari Rusia 6kaki 7inci
4. Zainab Bibi dari Pakistan 7kaki 2inci
5. Sandy Allen dari USA 7kaki 1/4inci
6. Caroline Welz dari Jerman 6kaki 9 inci
7. Rita Miniva Besa dari USA 6kaki 8inci
8. Amazon Eve USA 6kaki 8inci
9. Malgorzata Dydek USA basketball player 7kaki 2 inci
10. Heather Greene USA 6kaki  5½inci

No comments:

Post a Comment

Sikit Juga Kasi Kumen Macha